PRIVACY POLICY EN COOKIEVERKLARING
FOLC geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van FOLC. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 10/11/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

OVER DE GEGEVENSVERWERKING
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

WEBWINKELSOFTWARE
Shopify
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

E-MAIL EN MAILINGLIJSTEN
MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

HOSTNET
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hostnet. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostnet heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

PAYMENT PROCESSORS
MOLLIE & SHOPIFY PAYMENTS
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie & Shopify Payments. Mollie & Shopify Payments verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie & Shopify Payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie & Shopify Payments behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie & Shopify Payment’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie & Shopify Payments bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

VERZENDEN EN LOGISTIEK
SENDCLOUD (POSTNL & DHL)
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Sendcloud voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Sendcloud te delen. Sendcloud gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Sendcloud onderaannemers inschakelt, stelt Sendcloud uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 

PICQER
Picqer is een magazijn software voor webwinkels. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met Picqer. Picqer gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.


FACTURATIE EN BOEKHOUDEN
EXACT ONLINE
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact Online. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, Exact Online heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Exact Online is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact Online gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

ALGEMEEN DOEL VAN DE VERWERKING
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

MEDEWERKING AAN FISCAAL EN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK
In voorkomende gevallen kan FOLC op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

BEWAARTERMIJNEN
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

UW RECHTEN
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

INZAGERECHT
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

RECTIFICATIERECHT
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

RECHT VAN BEZWAAR EN OVERIGE RECHTEN
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van FOLC. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

COOKIES
GOOGLE ANALYTICS
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wanneer u wilt dat Google Analytics helemaal geen data verzameld kunt u gebruik maken van Google Analytics Opt-out Add-on

FACEBOOK
Via onze website worden cookies geplaatst van Facebook. Deze cookie wordt gebruikt om relevante advertenties te tonen op Facebook en Instagram. 

COOKIES VAN DERDE PARTIJEN
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

CONTACTGEGEVENS
FOLC Studio
Charles Petitweg 4
4827HJ Breda
Nederland
hello@folcstudio.com

Om je beter en persoonlijker te helpen gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw gedrag op onze website. Hiermee tonen wij advertenties die aansluiten op jouw interesses en kan je informatie delen via social media. Als je verder gebruik maakt van onze website gaan wij ervan uit dat je dat goedvindt. Wil je meer informatie over welke cookies wij gebruiken? Bekijk dan onze Privacy Policy.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.folcstudio.com


Noodzakelijk (10)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
__cfduid [x5] beeketing.com
elfsight.com
webshopapp.com
zbcdn.net
zotabox.com Gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren. 1 jaar HTTP Cookie
ARRAffinity dashboard.inventoryalarm.com Gebruikt om verkeer naar de website te distribueren op verschillende servers om de responstijden te optimaliseren. Session HTTP Cookie
cart sdk.beeketing.com Noodzakelijk voor de functionaliteit van de winkelwagen op de website. Persistent HTML Local Storage
CookieConsent folc.nl Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar HTTP Cookie
SESS# folc.nl Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij. 1 dag HTTP Cookie
test sdk.beeketing.com Gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookie-banner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor GDPR-naleving van de website. Persistent HTML Local Storage
Statistieken (15)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
_ga folc.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_gat folc.nl Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 dag HTTP Cookie
_gid folc.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag HTTP Cookie
_ZB_ADMIN_LAST_URL_ folc.nl Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen wanneer de bezoeker de verschillende subpagina's van de website voor het laatst heeft bezocht. Session HTTP Cookie
_ZB_ADMIN_TIME_STAMP_ folc.nl Stelt een tijdstempel in voor wanneer de bezoeker de website betrad. Dit wordt gebruikt voor analytische doeleinden op de website. Session HTTP Cookie
_ZB_STATIC_DR_currentSessionTimeVisit folc.nl Slaat gegevens op over de tijd die op de website en de bijbehorende subpagina's is doorgebracht tijdens het huidige bezoek. Session HTTP Cookie
_ZB_STATIC_DR_firstTimeVisit folc.nl Deze cookie wordt gebruikt om bij te houden hoe vaak een website door verschillende bezoekers wordt bezocht – dit wordt gedaan door de bezoeker een willekeurige ID toe te wijzen, zodat dezelfde bezoeker niet twee keer wordt geteld. 1 jaar HTTP Cookie
_ZB_STATIC_DR_widgetsUpdateTime folc.nl Bevat een tijdstempel voor wanneer de Zotabox-widget is bijgewerkt. 1 jaar HTTP Cookie
_ZB_STATS_IMPRESSION_FREEMIUM_ folc.nl Wordt gebruikt door Zotabox-widget om het juiste formaat van hun widget te bepalen - Dit is gebaseerd op het abonnement van de website. Session HTTP Cookie
_ZB_STATS_VISIT folc.nl Registreert of de huidige pagina de eerste pagina is die de bezoeker op de website ziet - Dit wordt gebruikt om te bepalen hoe de bezoeker is binnengekomen. Session HTTP Cookie
ab_tests_features folc.nl Deze cookie wordt gebruikt door de exploitant van de website in verband met het testen van meerdere variaties. Dit is een tool die wordt gebruikt om inhoud op de website te combineren of te wijzigen. Hierdoor kan de website de beste versie van de site vinden. Persistent HTML Local Storage
ab_tests_features_time folc.nl Deze cookie wordt gebruikt door de exploitant van de website in verband met het testen van meerdere variaties. Dit is een tool die wordt gebruikt om inhoud op de website te combineren of te wijzigen. Hierdoor kan de website de beste versie van de site vinden. Persistent HTML Local Storage
bk_cart folc.nl Deze cookie wordt gebruikt door de exploitant van de website in verband met het testen van meerdere variaties. Dit is een tool die wordt gebruikt om inhoud op de website te combineren of te wijzigen. Hierdoor kan de website de beste versie van de site vinden. 1 jaar HTTP Cookie
collect google-analytics.com Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Session Pixel Tracker
distinct_id folc.nl Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. 1 jaar HTTP Cookie
Marketing (5)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
_fbp folc.nl Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden HTTP Cookie
_hjIncludedInSample folc.nl Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde tijdelijke statistische aanduiding. Session HTTP Cookie
ex_cart sdk.beeketing.com Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen welke producten de bezoeker heeft bekeken. Deze informatie wordt gebruikt om gerelateerde producten te promoten en de advertentie-efficiëntie te optimaliseren. Persistent HTML Local Storage
fr facebook.com Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden HTTP Cookie
tr facebook.com Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. Session Pixel Tracker
Niet geclassificeerd (23)

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
_gaz dashboard.inventoryalarm.com In afwachting Session HTTP Cookie
_hjid folc.nl In afwachting 1 jaar HTML Local Storage
_hjTLDTest folc.nl In afwachting Session HTTP Cookie
_ZB_STATS_IMPRESSION.6015c9fe folc.nl In afwachting Session HTTP Cookie
ab_tests_assignments folc.nl In afwachting Persistent HTML Local Storage
ba_tracking_identical folc.nl In afwachting Session HTML Local Storage
bk_gs folc.nl In afwachting Persistent HTML Local Storage
bk_gs_time folc.nl In afwachting Persistent HTML Local Storage
bk_last_products folc.nl In afwachting Persistent HTML Local Storage
bk_prec-katalon-check-response-api folc.nl In afwachting Persistent HTML Local Storage
bk_ss folc.nl In afwachting Persistent HTML Local Storage
bk_ss_time folc.nl In afwachting Persistent HTML Local Storage
bkt_session_id folc.nl In afwachting Session HTML Local Storage
dy_popup_viewssubscrcoup folc.nl In afwachting 1 jaar HTTP Cookie
ex_bk_last_products folc.nl In afwachting Persistent HTML Local Storage
ex_bk_prec-katalon-check-response-api folc.nl In afwachting Persistent HTML Local Storage
ex_lastItem_10202588 sdk.beeketing.com In afwachting Persistent HTML Local Storage
global_params folc.nl In afwachting Persistent HTML Local Storage
https://api.instacloud.io/v1/users/folcstudio/media/recent/?count=33 folc.nl In afwachting Persistent HTML Local Storage
lastItem_10202588 sdk.beeketing.com In afwachting Persistent HTML Local Storage
recommend_system_products folc.nl In afwachting Persistent HTML Local Storage
uisettings dashboard.inventoryalarm.com In afwachting 29 dagen HTTP Cookie
zb_test_cookie folc.nl In afwachting Session HTTP Cookie